AddThis Social Bookmark Button

הטרדות מיניות


אוניברסיטת תל-אביב שואפת להיות סביבת לימודים, מחקר ועבודה מכבדת, בטוחה ומיטבית.
לשם כך מקפידה האוניברסיטה למגר תופעות פסולות של:
 - הטרדה מינית
 - קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות

תלמיד/ה או עובד/ת שהוטרדו מינית או שנוצלו לרעה על רקע מיני על ידי חבר/ה הסגל הבכיר, הזוטר או המנהלי מוזמנים ומוזמנות לפנות לנציבות למניעת הטרדה מינית, פרופ' תמר ברוש או הגב' דנה סילורה-שריר.
מידע נוסף בקישור המצורף.