AddThis Social Bookmark Button

מס הכנסה

ב 2010 הועבר בכנסת תיקון לפקודת מס הכנסה המסדיר את הפטור ממס על מלגות הקיום.
ע"פ התיקון לחוק, מלגות קיום באוניברסיטאות פטורות ממס בתנאי שלא ניתנה בגינן כל תמורה , למעט התחייבות המלגאי להקדיש מירב זמנו ללימודים.
יש להקפיד לא להסכים לבצע כל מטלה או התחייבות תמורת המלגה (התחייבות על איסור עבודה, הוראה וכדומה).

פרטים נוספים יש ללחוץ כאן