AddThis Social Bookmark Button

ביטוח לאומי


ביטוח לאומי ומס בריאות:
סטודנטים (שאינם מועסקים) חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המינימאלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה.
דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו אליכם בדואר ע"י המוסד לביטוח לאומי.
מי שלא קיבל פנקס, יש לברר זאת ולבקש שישלחו מהמוסד לביטוח לאומי.
התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה, בכל מועד בעבור שלושה חודשים שקדמו לו:
15 בינואר, 15 באפריל, 15 ביולי, 15 באוקטובר.

סטודנט שיעבוד בתקופות לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
לשם קבלת הפטור:
יש להודיע בכתב לביטוח הלאומי, כדי שהביטוח הלאומי יפסיק לחייב אותו כלא עובד.
(הדיווח על התחלת עבודתו כשכיר מגיע לביטוח הלאומי ממס הכנסה רק כעבור זמן).
יש לשלוח לביטוח הלאומי את אחד המסמכים הבאים:
תלושי שכר לתקופה שחויב בעדה כ"לא עובד"
אישור מעסיק בציון תקופות ההעסקה
טופס 106 לכל שנה.


שימו לב:
סטודנט אשר מעוסק בתקופת לימודיו לרבות סטודנט המועסק כמתרגל, אינו נדרש לשלם באופן
אישי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בחודשים בהם הוא מועסק.

לפרטים נוספים מאתר הביטוח הלאומי לחצו כאן.