AddThis Social Bookmark Button

חישוב שכר

שכר חברי סגל אקדמי זוטר נקבעים לפי שני רכיבים:

1. אחוזי המשרה (הסבר כיצד לחשב אחוזי משרה מוצג בתחתית העמוד).

2. תקן ההעסקה אשר קובע בכמה שכר מתגמלת משרה מלאה. תקני ההעסקה נקבעים לפי מיקום במערכת (תלמיד לתואר ראשון\שני\שלישי, מורה שאינו תלמיד במוסד). לטבלאות השכר לחצו כאן.

חישוב אחוזי משרה

מורים שהינם סטודנטים באוניברסיטת תל-אביב
סטודנטים לתואר ראשון שני ושלישי שמעבירים תרגולים פרונטאליים מול כיתה: 100 אחוזי משרה הם 8 שעות הוראה פרונטאליות בכיתה בשבוע, ועוד כ-14 שעות שבועיות של עבודה נלווית. שעות אילו כוללות הכנת תרגולים כתיבת מטלות ומבחנים, בדיקתם, שעת קבלה, נוכחות בשיעורי המרצה בקורס, או כל מטלה אחרת במסגרת ההוראה.

סטודנטים לתואר ראשון שני ושלישי שמדריכים מעבדות:
100 אחוזי משרה הם 11 שעות הדרכה במעבדה, ועוד כ-11 שעות שבועיות של עבודה נלוות. שעות אילו כוללות הכנת המעבדה, כתיבת מטלות ומבחנים, בדיקתם, שעת קבלה, נוכחות בשיעורי המרצה בקורס, או כל מטלה אחרת במסגרת ההוראה.

סטודנטים לתואר שני ושלישי שאינם עוסקים בהוראה פרונטלית מול כיתה:
100 אחוזי משרה הם 22 שעות שבועיות בממוצע. שעות אילו כוללות כתיבת מטלות ומבחנים, בדיקתם, נוכחות בשיעורי המרצה בקורס, או כל מטלה אחרת במסגרת ההוראה. החישוב יעשה לפי 14 שבועות עבודה לכל סמסטר, כלומר 308 שעות עבודה סמסטריאליות למשרה מלאה.

מובן כי ישנם שבועות בהם תדרשו להשקיע יותר שעות, ובשבועות אחרים תדרשו להשקיע פחות שעות, אך סך כל שעות העבודה הנלוות צריכה להיות כ- 196 שעות בסמסטר למי שמלמדים פרונטלית (14 שעות כפול 14 שבועות), כ- 154 שעות עבודה למי שמדריכים במעבדות (11 שעות כפול 14 שבועות), וכ- 308 שעות עבודה בסמסטר למי שאינם מלמדים פרונטלית (22 שעות כפול 14 שבועות). יש לקחת בחשבון כי מדובר בהערכה ממוצעת, וכי סטיות קטנות מהממוצע אינן מהוות עילה לשינוי היקף משרה.

אם אתם מועסקים בפחות ממאה אחוזי משרה, היקף העבודה שלכם יחושב באופן יחסי לאחוזי המשרה. לדוגמא: מתרגל פרונטלי שמועסק ב-25% משרה נדרש לרבע משעות ההוראה הפרונטלית (כלומר שעתיים), ולרבע משעות העבודה הנלוות (כשלוש וחצי שעות שבועיות).

אם אתם נדרשים להיקף עבודה שחורג משמעותית מהיקף שעות העבודה המוגדר על ידי אחוזי המשרה שלכם, מגיעים לכם אחוזי משרה נוספים. מומלץ כי תשוו את שעות העבודה שאתם משקיעים לאחוז המשרה בו אתם מועסקים. נתון זה מופיע בחלקו השמאלי העליון של תלוש המשכורת.

אם אתם חושדים כי אינכם מקבלים את המגיע לכם מבחינת אחוזי העסקה או תקני העסקה, אתם מוזמנים לפנות אלינו.

מורים שאינם סטודנטים באוניברסיטת תל-אביב ולא מרוויחים מעל 1.75 השכר הממוצע במשק מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה

הוראה פרונטלית מול כיתה:
100 אחוזי משרה הם 10 שעות הוראה פרונטאליות בכיתה בשבוע, ועוד כ-17 שעות שבועיות של עבודה נלוות. שעות אילו כוללות הכנת תרגולים כתיבת מטלות ומבחנים, בדיקתם, שעת קבלה, נוכחות בשיעורי המרצה בקורס, או כל מטלה אחרת במסגרת ההוראה.

מורים שאינם עוסקים בהוראה פרונטלית מול כיתה:
100 אחוזי משרה היא 27.5 שעות שבועיות בממוצע. שעות אילו כוללות כתיבת מטלות ומבחנים, בדיקתם, נוכחות בשיעורי המרצה בקורס, או כל מטלה אחרת במסגרת ההוראה. החישוב יעשה לפי 14 שבועות עבודה לכל סמסטר, כלומר 385 שעות עבודה סמסטריאליות למשרה מלאה.

מובן כי ישנם שבועות בהם תדרשו להשקיע יותר שעות, ובשבועות אחרים תדרשו להשקיע פחות שעות, אך סך כל שעות העבודה הנלוות צריכות להיות כ- 245 שעות בסמסטר למי שמלמדים פרונטלית (17.5 שעות כפול 14 שבועות), וכ- 385 שעות עבודה בסמסטר למי שאינם מלמדים פרונטלית (27.5 שעות כפול 14 שבועות). יש לקחת בחשבון כי מדובר בהערכה ממוצעת, וכי סטיות קטנות מהממוצע אינן מהוות עילה לשינוי היקף משרה.

אם אתם מועסקים בפחות ממאה אחוזי משרה, היקף העבודה שלכם יחושב באופן יחסי לאחוזי המשרה. לדוגמא: מתרגל פרונטלי שמועסק ב-25% משרה נדרש לרבע משעות ההוראה הפרונטלית (כלומר שעתיים), ולרבע משעות עבודת ההכנה (כשלוש וחצי שעות שבועיות).

אם אתם נדרשים לעשות היקף עבודה שחורג משמעותית מהיקף שעות העבודה המוגדר על ידי אחוזי המשרה שלכם, מגיעים לכם אחוזי משרה נוספים. מומלץ כי תשוו את שעות העבודה שאתם משקיעים לאחוז המשרה בו אתם מועסקים. נתון זה מופיע בחלקו השמאלי העליון של תלוש המשכורת. אם אתם חושדים כי אינכם מקבלים את המגיע לכם מבחינת אחוזי העסקה או תקני העסקה אתם מוזמנים לפנות אלינו.