AddThis Social Bookmark Button

הסכם השכר

תנאי העסקה של חברי הסגל האקדמי הזוטר נגזרים מהחוק, מצווי הרחבה, מהסכמי העבודה ומתקנון האוניברסיטה (על פי סדר חשיבות זה).

בין הארגון והאוניברסיטה שלושה הסכמי שכר מרכזיים, הראשון מסדיר את העסקתם של דוקטורנטים (אסיסטנטים ומדריכים) ומסטרנטים (עוזרי הוראה), השני מסדיר את העסקתם של מסטרנטים (עוזרי הוראה) ושל מורים שאינם סטודנטים (עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, מורים במסלול המקביל וכו') והשלישי הוא הסכם השכר שהושג במסגרת המאבק האחרון הנוגע לסוגיות רבות כגון תוספות שכר לסגל האקדמי הזוטר ובטחון תעסוקתי.

 • הסכם קיבוצי מיוחד 18 מרץ 2020 לחצו כאן
 • הסכם קיבוצי מיוחד 2019 - דמי טיפול לחצו כאן
 • מכתב הרקטור 2019 לחצו כאן
 • לצפייה בתקציר מסמך השגי ההסכם 2019 לחצו כאן
 • הסכם קיבוצי מקומי 2019 (נספח הסכם ארצי) לחצו כאן
 • למכתב ביטחון תעסוקתי מקומי 2018 (בצירוף מסמך ביטחון תעסוקתי ארצי 2018) לחצו כאן.
 • לצפייה בהסכם השכר משנת 2012 לחצו כאן
 • לצפייה בנספח המקומי להסכם השכר משנת 2012 לחצו כאן
 • לצפייה בנספח סיכום פגישה בנושא עקרונות יישום תוספת פרונטלית משנת 2012 לחצו כאן
 • לצפיה בהסכם השכר משנת 2008  לחצו כאן. נספחים להסכם המקומי תמצאו כאן.
 • להסכם השכר הקיבוצי משנת 2000  לחצו כאן
 • להסכם הקיבוצי המיוחד משנת 1997 לחצו כאן

גובה השכר מעודכן לפי טבלאות ות"ת המעודכנות מעת לעת בצמוד לשכר הסגל האקדמי הבכיר.

הוראות נוספות לתנאי העסקה מופיעות בתקשי"ר של נציבות שירות המדינה.