AddThis Social Bookmark Button

קרן קשרי מדע

בדף זה הסברים:
1. קרן קשרי מדע לאסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים ומדריכים-דוקטורים)
2. קצובת נסיעה לחו"ל למלגאים (דוקטורנטים)
3. מה קורה לדוקטורנטים מועסקים שהם גם מלגאים? 
4. תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה 


1. קרן קשרי מדע לאסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים ומדריכים-דוקטורים)
דוקטורנטים המועסקים באוניברסיטה זכאים לתקציב מיוחד לצורך נסיעות לכנסים וקשרי מדע. 
הקרן הינה אישית, נצברת ומיועדת להשתתפות בפעילויות אקדמיות בישראל ומחוץ לה, כגון: השתתפות  בכנסים, ועידות מדעיות, חברות באגודות מקצועיות ורכישת מחשב..
ההקצאה לקרן שנתית ומתבצעת בדולרים. הסכום נקבע בהתאם לדרגתו והיקף משרתו השנתית של הדוקטורנט ומתעדכן ע"י ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות) מידי שנה.

הקצבה לקק"מ תשפ"א (הסכומים הם למשרה מלאה, לשנה):
אסיסטנט א'    1,874$
אסיסטנט ב'    2,692$
מדריך דוקטור  3,485$                      

הסכומים המוקצים לקרן נצברים, משמע סכום שלא נוצל בשנה מסוימת נותר בקרן לשימוש עתידי. 
בסיום ההעסקה מקבל הדוקטורנט את יתרת הסכום שנצבר בקרן בניכוי מס.
למידע על הקצבה לקשרי מדע לחצו כאן.

למידע על התנאים והנהלים לשימוש בתקציב זה עבור דוקטורנטים המועסקים באוניברסיטה לחצו כאן.

קישור לטופס הבקשה לחצו כאן.  
בקישור המצורף כאן, ניתן לראות את הסכומים שהצטברו לכם.


לשם להגשת הבקשה ובירורים בנושא, עליכם לפנות למזכירות החוג בו אתם לומדים.
אתם מוזמנים לפנות אלינו עם כל שאלה או בעיה שמתעוררת. 


2. קצובת נסיעה לחו"ל למלגאים (דוקטורנטים)
כמלגאים, אם אינכם מועסקים בהוראה במקביל, אתם זכאים ל1000$ במהלך התואר לצורך השתתפות בכנסים והשתלמויות. 
הפקולטה מממנת 500$ מתוך הסכום, היתרה ממומנת מתקציב האוניברסיטה.
אם לא מנצלים זאת, הכסף נשאר באוניברסיטה. 
הסכום חד פעמי, אינו נצבר ואינו ניתן לפדיון.

לשם להגשת הבקשה ובירורים בנושא, עליכם לפנות למזכירות החוג בו אתם לומדים. 
אתם מוזמנים לפנות אלינו עם כל שאלה או בעיה שמתעוררת.3. מה קורה לדוקטורנטים מועסקים שהם גם מלגאים? 
אם אתם גם מלגאים וגם מועסקים תוכלו לקבל בנוסף לקרן קשרי המדע האישית שלכם, את אותם 1,000$ נוספים  שצוינו לעיל, לשם להשתתפות בכנסים וסמינרים. לאור החלטת האוניברסיטה, ה - 1,000$ יתווספו לקרן קשרי המדע האישית של המועסקים ולא ייערך קיזוז בין השתיים, כפי שהיה עד היום. הכלל החדש יחול על נסיעות שהתבצעו/יבוצעו החל מה - 1.10.2013 
קישור לטופס הבקשה לחצו כאן.
בקישור המצורף כאן, ניתן לראות את הסכומים שהצטברו מההעסקה.

לשם להגשת הבקשה ובירורים בנושא, עליכם לפנות למזכירות החוג בו אתם לומדים. 
אתם מוזמנים לפנות אלינו עם כל שאלה או בעיה שמתעוררת.


4. תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה 
עמיתי הוראה המועסקים באוניברסיטה זכאים לתקציב מיוחד לצורך נסיעות לכנסים וקשרי מדע בתקופת המנוי.
תקציב זה הינו מוסדי ואינו נצבר. באם לא ניצלתם אותו, הוא אינו ניתן לפדיון בסיום תקופת ההעסקה.
תקציב זה מאפשר מימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה, השתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל. 
עמית הוראה יכול לבקש מהאוניברסיטה עד 3000 $ בשנה אקדמית. הזכות לתקציב הנסיעות אינה זכות נצברת.

לקבלת מידע על התנאים והנהלים לשימוש בקרן עבור עמיתי הוראה לחצו כאן (ראו עמוד 9 ואילך).

לטופס בקשה לקרן קשרי מדע לעמיתי הוראה לחצו כאן.
להסכם בין האוניברסיטה ובין הארגון בנושא קק"מ לחצו כאן.

לשם להגשת הבקשה ובירורים בנושא, פנו למור פלמון במזכירות האקדמית, בניין הסנאט, חדר 205. טלפון: 03-6408873 מייל: morpalmon@tauex.tau.ac.il

פנו אלינו עם כל שאלה או בעיה שמתעוררת. 

לנוחיותכם אלפון מדור נסיעות.


רכזות מדור נסיעות וזכויות אקדמיות


לאה כץ - ראש המדור (חדר 4), טלפון: 03-6409684,  אימייל: leahk@tauex.tau.ac.il.

מירה ורבר- ע. ראש המדור (חדר 3) התחשבנות שבתונים, רציפות זכויות ובקרה טלפון 03-6407272, אימייל:  miraw@tauex.tau.ac.il

וייס נגה - נסיעות (חדר 7) פקולטות מדוייקים, משפטים טלפון 03-6406217, אימייל:  nogaweiss@tauex.tau.ac.il

רוני נבון ליפשיץ - נסיעות (חדר 5) פקולטות הנדסה, רוח טלפון 03-6406129, אימייל:  ronnienl@tauex.tau.ac.il

דבורה מלמד- נסיעות (חדר 7) פקולטות מדעי חברה, חיים, ניהול טלפון 03-6406132, אימייל:  devorame@tauex.tau.ac.il

ליאת סביון שטרנשוס - נסיעות (חדר 10) פקולטות רפואה, אמנויות, קשרי חוץ טלפון 03-6408632, אימייל:  liatsa@tauex.tau.ac.il

 פקולטות מדעים מדוייקים, משפטים - בשלב זה נא לפנות לרכזות ההתחשבנות.

מיכל שואף - התחשבנות (חדר 5) פקולטות הנדסה, רוח טלפון: 03-6408567, אימייל: michalys@tauex.tau.ac.il

יעל דה-פז - התחשבנות (חדר 8) פקולטות חיים, חברה, ניהול טלפון 03-6405238, אימייל yaeldp@tauex.tau.ac.il

רחלי חסיד מנחם - התחשבנות (חדר 10) פקולטות רפואה, אמנויות, קשרי חוץ טלפון: 03-6405150, אימייל: racheliha@tauex.tau.ac.il