AddThis Social Bookmark Button

ביטוח בריאות


במסגרת המאמץ לשיפור רווחת חברי הארגון ועל מנת להבטיח לחברי הארגון ולבני משפחותיהם כיסוי רפואי הולם, יצא הארגון במכרז בין חברות הביטוח לקבלת הצעות לביטוח בריאות קולקטיבי עבור חברי הארגון ובני משפחותיהם. תוכנית הביטוח נוסחה ע"י יועץ לביטוח בריאות בלתי תלוי מטעם הארגון אשר גם בדק את ההצעות שהתקבלו.
במכרז זכתה  הראל, לשעבר דקלה.

לפוליסה המלאה לחצו כאן.

פרטים כלליים על התוכנית:

התוכנית כוללת שלושה מרכיבים: 'בריאות חובה', המהווה את המרכיב הבסיסי במסגרתו יבוטחו כל חברי הארגון, 'בריאות משלים' ו 'בריאות מורחב' שהנם תוספות לפי בחירה.

1. 'בריאות חובה'

משולם אוטומטית דרך תלוש השכר.
התוכנית באה לספק כיסוי ביטוחי בסיסי המכסה:

 1. השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל.
 2. תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.
 3. התייעצות עם רופאים מומחים במקרה של מחלה קשה.        
 4. חוות דעת נוספת בחו"ל.

2. בריאות משלים לשב"ן' :

תוכנית זו נועדה לחברי ארגון ולבני משפחותיהם המבוטחים בביטוחים המשלימים של קופות החולים ונוסחה במטרה למנוע כפילויות מיותרות, התוכנית כוללת:
 1. השלמה של הכיסויים בעבור ניתוחים בתוכנית הקופות לרמה פרטית.
 2. אובדן כושר עבודה לאחר ניתוח, פיצוי בגין ימי אשפוז.
 3. בדיקות אבחוניות, כיסוי ייחודי לילדים ויעוץ פסיכולוגי.
 4. ביטוח סיעודי.

3. 'בריאות מורחב' : 

תוכנית זו נועדה לחברי ארגון ולבני משפחותיהם שאינם מבוטחים בביטוחים
המשלימים של קופות החולים.או למעוניינים בכיסוי מלא ללא תלות בקופת החולים. בנוסף לכיסויים המופיעים בתוכנית 'בריאות משלים  לשב"ן', התוכנית כוללת:

 1. כיסוי מלא לניתוחים ברמה הפרטית וללא תלות בקופ"ח.
 2. התייעצות עם מומחים, רפואה משלימה ויעוץ דיאטטי.
 3. בדיקות לנשים בהריון, בדיקות גנטיות, טיפול פוריות והפריה חוץ גופית.
 4. כיסוי ייחודי לסטודנטים.

להלן טבלה מסכמת של דמי הביטוח החודשיים לחברי ארגון ובני משפחותיהם במסגרת ההעסקה באוניברסיטה ולאחריה:
 
גיל המבוטח

בריאות חובה

בריאות משלים לשב"ן

בריאות מורחבחבר סגל

פורש

חבר סגל

פורש

חבר סגל

פורש

ילד עד גיל 19

3.45

7.85

9.83

15.98

19.04

20.88

20-54

10.45

17.21

30.1

40.53

60.2

78.64

55 ומעלה

10.45

17.21

43

78.64

87.85

203.96

 

ההצטרפות ל'בריאות משלים', ול'בריאות מורחב' הנה אישית והתשלום בעבור חבר הארגון ובני משפחתו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע ישירות לחברת הביטוח.


ההסכם מאפשר לחברי ארגון להמשיך את תוכנית הביטוח גם אחרי סיום עבודתם באוניברסיטה בעלות נמוכה באופן משמעותי משניתן להשיג באופן עצמאי.


חברי ארגון אשר אינם מועסקים (מלגאים בלבד) יכולים להצטרף לכל אחת מהתוכניות על בסיס אישי בתעריף חברי סגל, פרט לבריאות חובה – תעריף פורש.מצטרפים חדשים ושאלות כלליות בנוגע לפוליסה, ניתן לפנות למוקד או שירות הלקוחות 03-7547010, 03-6145555.


ביטוח בריאות למועסקים חדשים שהחלו את עבודתם לאחר ה 1.1.2014

עקב שינויים בנוהל החתמת ביטוח הבריאות, 
מועסקים חדשים אשר החלו את העסקתם אחרי 1.1.2014, אינם מבוטחים עוד באופן אוטומטי 
בביטוח הבריאות של חברת דקלה אשר ניתן לחברי הארגון. 


חשוב לציין: 
מי שהחל את העסקתו לפני 1.1.2014, ממשיך להיות מכוסה בניכוי מתלוש המשכורת. 
ההודעה נוגעת רק למי שהחל עבודתו לאחר תאריך זה, או למי שחידש אותה לאחר הפסקה של סמסטר.

על המעוניינים לחתום אקטיבית על הצטרפות להסדר הביטוחי.
שימו לב, מי מכם שהוא/היא מועסק חדש ולא מלא את הטופס לא יכוסה בביטוח גם במידה ומופרש לו/ה כסף מתלוש השכר.

נא מלאו את הטופס המצ"ב.
יש לשלוח העתק ל qlqtiv1@harel-ins.co.il או לפקס 03-7348178 בחברת הראל,
ובנוסף גם לרפרנט השכר של הפקולטה אליה אתם שייכים. רשימת הרפרנטים מצורפת כאן.
שאלות בנוגע לפוליסה ובירורים שונים, ניתן לפנות למוקד או שירות הלקוחות 03-7547010, 03-6145555.


בימים אלו מושקעים מאמצים בשיפור תכניות הביטוח המוצעות לחברים, ולהנהגת נוהל החתמה חדש.