AddThis Social Bookmark Button

סיום העסקה

סיום העסקתכם באוניברסיטה יכול להתבצע ביוזמתכם או ביוזמת האוניברסיטה. בכול מקרה מדובר במצב רגיש בו חשוב מאוד למצות את זכויותיכם. מידע ראשוני בנושא מובא כאן לנוחותכם, אך בכל מצב של התלבטות חשוב שתפנו אלינו.
 
האוניברסיטה פיטרה אתכם? מגיעה לכם זכות שימוע
זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע טענותיו בפני מעסיקו, בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו.  בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מטרת השימוע הנה להציג בפני העובד את הטענות כנגדו והנימוקים שהביאו להליכי פיטוריו ולאפשר לו להזים הטענות כלפיו, ולנסות ולשכנע את העומד להכריע בגורלו כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו.
זכותכם להגיע לשימוע בליווי נציג הוועד. אם רצונכם בליווי כזה – פנו אלינו. באם פוטרתם ללא שימוע או לאחר הליך פגום של שימוע, אנא צרו עימנו קשר כדי שנוכל לשקול ביחד תביעה משפטית.

לא בכל מצב מותר לפטר אתכם
החוק אוסר על פיטורי עובדים במצבים רגישים כגון מחלה, טיפולי פוריות, הריון וכו'. אם פוטרתם חשוב שתיידעו אותנו על כול מצב מיוחד בו אתם מצויים, על מנת שנוכל לברר האם ניתן למנוע את הפיטורין.

תום כתב מינוי נחשב לפיטורין
חברי סגל זוטר מועסקים באוניברסיטה באמצעות כתבי מינוי קצובים בזמן. חשוב שתדעו שתום כתב מינוי נחשב כפיטורין לכל דבר ועניין. חוק פיצויי פיטורין קובע כי כאשר תקופת חוזה לתקופה קצובה מגיעה לקיצה, רואים את העובד כאילו פוטר, אלא אם כן הוצע לו לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים לפני תום התקופה. אם המעביד הציע לעובד את חידוש החוזה במועד, והעובד אינו מעוניין, רואים את העובד כאילו התפטר.

פיצויי פיטורין 
פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שפוטר לאחר שהועסק 12 חודשים ומעלה, ללא הפסקות של למעלה משישה חודשים. משמעות הדבר היא שמסטרנטים דוקטורנטים ועמיתי הוראה זכאים לפיצויי פיטורין גם אם עבדו סמסטר יחיד בשנה לפחות שנתיים ברצף (פעמיים סמסטר א' או פעמיים סמסטר ב'), ומורים מהחוץ זכאים לפיצויי פיטורין אם הועסקו שני סמסטרים בשנה ולפחות סמסטר אחד נוסף בשנה העוקבת.
לתשומת לבכם: פיצויי פיטורין אינם מגיעים למי שהתפטר מעבודתו מיוזמתו, למעט במקרים חריגים. לכן מכתב שבו אתם מודיעים על סיום העסקתכם עלול לשלול מכם את פיצויי הפיטורין.
לפרטים בדבר גובה הפיצויים המגיעים לכן, ודרך פידיונם לחצו כאן.

קרן קשרי מדע
קרן קשרי מדע הינה קרן הנצברת לטובת דוקטורנטים ועובדים במסלול המקביל המועסקים בהוראה, למימון השתתפותם בכנסים מדעיים ובהוצאות הקשורות במחקר. אם בסיום העסקתכם לא ניצלתם את כל כספי הקרן, באפשרותכם לפדות את שארית הקרן בניכוי מס, או להקפיאה במידה ואתם צפוים לחזור לעבוד באוניברסיטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור נסיעות וזכויות אקדמיות: 03-6406217/9684. 

נקודות זיכוי במס הכנסה למסיימים לימודיהם
חלקכם עוזבים את עבודתכם באוניברסיטה עם סיום התואר. חשוב שתדעו כי תושב ישראל זכאי לחצי נקודת זיכוי ממס, אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה. לפרטי ההטבה לחצו כאן.


שימור זכויות
בסמוך לסיום העסקתכם, מסתיימת גם את חברותכם בארגון הסגל האקדמי הזוטר. ברצוננו להביא לתשומת לבכם כי כחברי ארגון נהניתם מהסדרים קיבוציים שונים בתנאים מועדפים שלהם זכאים ועדי עובדים, ושאינם זמינים ללקוח פרטי. בכמה מהמקרים השיג הארגון את הסכמתו של נותן השירות להעניק את אותם התנאים המועדפים גם לחברי ארגון לשעבר. לפרטי ההטבות לחצו כאן