AddThis Social Bookmark Button

מסלולי העסקה


תנאי העסקה של חברי הסגל האקדמי הזוטר נגזרים מהחוק, מצווי הרחבה, מהסכמי העבודה ומתקנון האוניברסיטה (על פי סדר חשיבות זה). תנאי העסקה של דוקטורנטים (אסיסטנטים ומדריכים) מעוגנים בהסכם קיבוצי משנת 2000, תנאי העסקתם של מסטרנטים (עוזרי הוראה) ועמיתי הוראה מעוגנים בהסכם השכר משנת 2008. גובה השכר מעודכן לפי טבלאות ות"ת המעודכנות מעת לעת בצמוד לשכר הסגל האקדמי הבכיר. הוראות נוספות לתנאי העסקה מופיעות בתקשי"ר של נציבות שירות המדינה.

לפניכם פרטים על מסלולי ההעסקה של החברים בארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב. בצד כל מסלול מובאים תקנון האוניברסיטה (מתוך אתר האוניברסיטה) ותקציר. ארגון הסגל האקדמי הזוטר עושה כל מאמץ שהתקציר יהיה מדויק וקריא. אם תמצאו בו אי דיוקים, אי בהירויות או פרטים חסרים אנא הודיעו לנו. בכל מקרה של סתירה בין תקנון האוניברסיטה או ההסכם הקיבוצי לנאמר בתקציר, הראשונים הם המחייבים.


מסטרנטים ותלמידי תואר ראשון הלומדים באוניברסיטת תל אביב - עוזרי הוראה

תלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון או שני באוניברסיטת תל אביב יועסקו כעוזרי הוראה (פרט לתלמידי תואר ראשון המועסקים בהיקף הנופל מ 32 שעות בסמסטר).
לתקציר עוזרי הוראה – שני מסמכים מסדירים את העסקתם של עוזרי ההוראה באוניבריסטה: הסכם השכר 2008 בו מפורט תקנון ההעסקה המלא ותקנון עוזרי הוראה.

דוקטורנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב - אסיסטנטים ומדריכים

תלמידים לתואר שלישי הלומדים באוניברסיטת תל אביב יועסקו בתקן אסיסטנט א'(למתחילים). 
לאחר שנת העסקה (גם אם לא רציפה אלא מצטברת) - יועברו לתקן של אסיסטנט ב'.
מאסיסטנט ב' עוברים לתקן של מדריך וזאת בתנאי שמתקיים אחד התנאים הבאים:
1. מי שרשום כדוקטורנט ושימש 3 שנים כאסיסטנט.
2. מיום שאושרה תוכנית המחקר שלו חלפו שנתיים והמנחה שלו אישר כי התקדמותו האקדמית נאותה.
3. בעל תואר ד"ר לפילוסופיה או ד"ר למשפטים המתמנה בתחום שבו נהוג להעניק לבעלי תואר ד"ר הכשרה נוספת לפני פתיחת הליכים למינויים לדרגת מרצה, ובלבד שממועד קבלת התואר ועד למועד תחילת מינויו לא חלפו יותר מ - 3 שנים.

לתקציר אסיסטנט/מדריך - לתקנון המלא (מאתר האוניברסיטה)

מורים וחוקרים מקצועיים

א. עמיתי הוראה
כל אדם שהאוניברסיטה מעסיקה בתפקידי הוראה תרגול והדרכה אקדמאיים ואינו לומד\ת באוניברסיטת תל-אביב (אם המורה סטודנט\ית היא תועסק כעוזר\ת הוראה או אסיסטנט\ית). זאת בתנאי שהכנסתו מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה אינה עולה על 175% השכר הממוצע במשק, ושאינו מועסק כסגל בכיר במשרה מלאה במוסד אקדמי אחר. חריג למסלול זה הוא העסקה של מורים במסלול המקביל (ראו פירוט מטה).
לתנאי העסקתם של עמיתי הוראה ראו הסכם השכר משנת 2008. לקבלת מידע על התנאים והנהלים לשימוש בקרן עבור עמית הוראה לחצו כאן  (ראו עמוד 9 ואילך).

ב. מורים מן החוץ
בתקן זה יועסקו רק מורים אשר מרוויחים ממקום עבודה חיצוני, שאינו חלק ממערכת ההשכלה הגבוהה, למעלה מ 175% מהשכר הממוצע במשק (פרט לפנסיונרים) וכן מורים (הן מהסגל הזוטר והן מהסגל הבכיר) המועסקים באוניברסיטה בהיקף משרה גבוה מ - 100% משרה.
לתקציר ממ"ה - לתקנון המלא (מאתר האוניברסיטה)

ג. מורים וחוקרים במסלול המקביל
מורים מקצועיים, מורי לשון ושפות, מורים במכינות, מורים בסדנאות ובמקצועות עזר, בשטחי מיומנות מקצועיים ובמסגרת הכשרה מעשית מועסקים כמסלול המקביל.
לתקציר המסלול המקביל - לתקנון מורים - לתקנון חוקרים  


העסקה לפי שעות
הסכם השכר משנת 2008 קובע חד משמעתית כי העסקה לפי שעות בהוראה (למעט מילוי מקום) ו/או עזרה בהוראה (ללא כל חריג), אסורה בהחלט, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת בין האוניברסיטה לארגון (סעיפים 22-23 להסכם).
כמו כן, אסורה העסקה בהתנדבות לסטודנטים או לבעלי מינוי כסגל זוטר (סעיף 24 להסכם).

אם נתקלתם בבעיות בנושא זה אנא פנו אלינו בהקדם ע"מ שנוכל לסייע לכם