AddThis Social Bookmark Button

חישוב וותק

לוותק משמעות רבה לשכרכם, הפרשי שכר כתוצאה מהבדל בשנות הוותק יכולים להגיע ל25%. לכן, חשוב לוודא שהוותק המופיע בתלוש השכר תואם לוותק לו אתם זכאים (למצגת קריאת תלוש שכר אשר מצביע על מיקום הוותק בתלוש השכר לחצו כאן 

הוותק מחושב באופן הבא:  
כל שנת צבא סדיר נספרת כשנת וותק אחת.
תקופת שירות לאומי מזכה בתוספת ותק ובתנאי שמשך השירות היה לתקופה של 12 חודשים לפחות.

החל מהזכאות לתואר ראשון, הוותק נספר גם עבור שנים בהן לא עבדתם בפועל באוניברסיטה:
כל שנה בה המועסק זכאי ל BA נספרת כשנת וותק אחת, וכל שנה בה המועסק זכאי ל MA נספרת כשנה וחצי של וותק. 
אנשים שלמדו או לומדים במסלול ישיר לדוקטורט. מהשנה השלישית במסלול הישיר (כולל השנה השלישית) כל שנה נספרת כאילו היא שנת זכאות לתואר שני, כלומר כשנה וחצי של וותק. במידה והמעבר למסלול הישיר התרחש לאחר שנת לימודים לקראת MA, כל שנה החל מהשנה השניה במסלול הישיר (כולל) נספרת כשנה וחצי.

הוותק של עמיתי הוראה, במידה ואינם בוגרי תואר ראשון, יחושב מאז תחילת העסקתם כמורים מן החוץ.