AddThis Social Bookmark Button

מילואים

אז זימנו אתכם למילואים.... מזל טוב. צאו בשלום ושובו בשלום. האוניברסיטה תהיה כאן גם כשתחזרו (כנראה).
אבל כדאי שתדעו שגם מגיע לכם תשלום:

מרצה, מתרגל או מדריך, המשרת במילואים בזמן מינויו באופן שאינו גורם לביטול עבודתו: ביצע את שירות המילואים מעבר למכסה שעות העבודה הרגילה שלו, או בימי המנוחה השבועית שלו ו/או בחופשתו, ישולמו לו הן שכר עבודה רגיל והן תגמולי מילואים. חשוב: עליכם להעביר למחלקת שכר טופס "הצהרה על אי היעדרות מהעבודה בעת שירות מילואים" על מנת לקבל את התשלום המגיע לכם.    

אנא ידעו אותנו בדחיפות אם יצאתם למילואים ולא זכיתם לתוספת השכר המגיעה לכם.

והכי חשוב, שיעבור בשלום ובקלות.