AddThis Social Bookmark Button

על הארגון

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת ת"א הוקם במטרה לייצג חוקרים צעירים, מתרגלים ומרצים ללא קביעות על מנת לדאוג לתנאי הוראה ומחקר הוגנים (וכן להנות מכוח ביטוחי וצרכני קולקטיבי).

מיהם חברי הארגון ?
בארגון חברים מלגאים ומורים או עוזרים בהוראה באוניברסיטה שאינם בעלי תקן בכיר: עוזרי הוראה (מסטרנטים וסטודנטים לתואר ראשון), אסיסטנטים ומדריכים (דוקטורנטים), עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, מורים ביחידה לשפות, ומורים במסלול המקביל בדרגות הזוטרות. הארגון מייצג אוכלוסיות אלה וחתום על הסכמים קיבוציים בנוגע להן.

הצטרפות לרשימת תפוצה
ההצטרפות לרשימת התפוצה של הארגון היא וולונטרית, אנחנו ממליצים לכם לעשות זאת בכדי לקבל מידע בנוגע לזכויותיכם כעובדים או כמלגאים באוניברסיטה, וכן בנוגע להטבות שונות שהארגון משיג עבור חבריו. אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה (מייל כל שלושה שבועות בערך) במייל חוזר לכתובת זו.

מוסדות הארגון
האסיפה הכללית היא המוסד העליון של הארגון, הקובעת את מדיניותו ותקציבו. באסיפה הכללית רשאים להיות נוכחים כל חברי הארגון, והחלטותיה תחייבנה את הארגון ומוסדותיו. באספה הכללית השנתית נבחר יו"ר הארגון, וועד הארגון וחברי ועדת הביקורת.

הוועד
הוועד הנו הגוף המבצע של הארגון ותפקידו ליישם את החלטות האספה הכללית. בפרט, אחראי הוועד על קשרים עם מוסדות האוניברסיטה, ניהול מו"מ על הסכם השכר הקיבוצי, בחינת אופן מימוש הסכמי השכר, טיפול בבעיות שוטפות, וכדומה. חברי הוועד מתכנסים אחת לחודש ודנים בנושאים שונים העולים על הפרק. פעילות הוועד מבוקרת ע"י ועדת הביקורת.
חברי הוועד וועדת הביקורת עומדים לרשותכם וישמחו לסייע בכל בעיה.

מה ארגון הסגל האקדמי הזוטר עושה בשבילך?
הארגון שומר על זכויותיהם של חברי הארגון והוא אחראי, בין השאר, על:

 • המעבר של תלמידים לתואר ראשון מהעסקה "לפי שעות" למסלול "עוזר הוראה", ומ- 8 ל- 12 חודשי העסקה בשנה.
 • המעבר של תלמידים לתואר שני מהעסקה "לפי שעות" למסלול "עוזר הוראה", ומ- 8 ל- 12 חודשי העסקה בשנה
 • המעבר של תלמידים לתואר שלישי ממסלול "תלמיד מחקר המועסק בהוראה" למסלול "אסיסטנט מדריך" ומ- 9 ל- 12 חודשי העסקה בשנה.
 • הבטחת זכויות סוציאליות ואקדמיות לחברי הסגל הזוטר, לרבות תכנית פנסיה.
 • הצמדת שכר הסגל הזוטר לסגל הבכיר.
 • הסכם שכר מקיף לתשס"ד, השומר על העסקתם של תלמידים באוניברסיטה באותו היקף כפי שהועסקו בתשס"ג.
 • הארגון דואג להעסקתם של תלמידים באוניברסיטה אך ורק בתקנים: ע. הוראה לתלמידי תואר שני, מדריך/אסיסטנט לתלמידי תואר שלישי.
 • המאבק בתקן המפקח "מורה מן החוץ" נמשך כעשור, בתחילה ביטל הארגון מגבלות משרה למורים במסלול המקביל והבטחת העסקה כמורה במסלול המקביל למורה שהאוניברסיטה הנה מקום עבודתו היחיד.
 • בהסכם 2008 יצר הארגון תקן העסקה חדש למורים ללא קביעות שאינם סטודנטים, "עמית הוראה". עמיתי הוראה זכאים ל- 12 חודשי העסקה בשנה, זכויות סוציאליות, קרן נסיעות לקשרי מדע ושכר גבוה בעשרות אחוזים מהשכר במסלול המקביל.
 • הארגון שומר על העסקה התואמת את שעות העבודה בפועל, לא פחות.
 • הארגון נאבק בנוהג הפסול של "כפיית עבודה" ללא תשלום באוניברסיטה.

למצגת עדכנית ותמציתית בנושא ארגון הסגל האקדמי הזוטר לחצו כאן

ארגון הסגל האקדמי הזוטר של אוניברסיטת תל-אביב